Cpx24.com CPM Program

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII

---------------

        Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TĐTN-TG ngày 14/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII với chủ đề “Ánh sáng soi đường - Thanh niên tiến bước” trong đoàn viên, thanh niên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII tới đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Đa dạng hóa các hình thức tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết; đáp ứng nhu cầu và giúp đoàn viên, thanh niên có thể tìm hiểu, học tập Nghị quyết ở mọi lúc, mọi nơi.

- Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo tính khoa học, thiết thực; thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Đối tượng

- Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang lao động, công tác và học tập trong tỉnh Bắc Giang.

2. Thời gian

- Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 30/10/2016.

- Thời gian phát động cuộc thi dự kiến: Ngày 25/7/2016.

- Tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến: Ngày 15/11/2016.

3. Nội dung và hình thức

3.1. Nội dung

- Những điểm cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII; những nội dung có liên quan đến thanh niên.

- Một số vấn đề, sự kiện diễn ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

* Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, NXB Chính trị Quốc gia, 2016.

- Tài liệu Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NXB Thanh niên, 2016.

- Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2016.

3.2. Hình thức

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trên mạng Internet và chia làm 6 đợt thi, mỗi tháng chia làm 2 đợt thi (2 tuần/đợt). Mỗi đợt thi sẽ có những câu hỏi khác nhau để người tham gia thi tìm hiểu, nắm bắt được những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII.

 - Người tham gia cuộc thi truy cập vào website: tuoitre.bacgiang.gov.vn để trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có 3 hoặc 4 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 1 phương án nhận thấy đúng nhất để trả lời.

- Sau khi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, người tham gia phải trả lời câu hỏi dự đoán về số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi của đợt thi đó.

- Sau khi trả lời xong các câu hỏi, người tham gia bắt buộc phải điền thông tin cá nhân (họ tên, chi đoàn đang sinh hoạt, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ…) để làm căn cứ xác nhận.

- Kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả đạt giải trên website: tuoitre.bacgiang.gov.vn

4. Quy định chung

- Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

- Không hạn chế số lần tham gia dự thi của đoàn viên, thanh niên trong mỗi đợt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Trong trường hợp có nhiều người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ lấy kết quả dự đoán số người trả lời đúng gần nhất để là cơ sở trao giải cho đợt thi đó.

5. Cơ cấu giải thưởng

5.1. Giải cá nhân (Trao cho các thí sinh xuất sắc của mỗi đợt thi):

- Giải Nhất: 400.000đ.

- Giải Nhì: 300.000đ.

- Giải Ba: 200.000đ.

5.2. Giải Tập thể (Trao một lần tính cho tất cả các đợt thi):

- Đơn vị có số lượt người tham gia dự thi đạt giải nhiều nhất: 1.000.000đ.

- Đơn vị có số lượt người tham gia dự thi nhiều nhất: 1.000.000đ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII tới các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tuyên truyền về nội dung cuộc thi trên các chuyên mục, kênh sóng của đơn vị.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xây dựng phần mềm cuộc thi, quản lý kỹ thuật trong quá trình triển khai cuộc thi.

- Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cuộc thi.

- Tổ chức phát động, tổng kết, đánh giá và trao giải cuộc thi.

- Giao cho Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi và triển khai hiệu quả cuộc thi.

2. Cấp huyện

- Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh đoàn xây dựng văn bản triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII tới các Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi. Giao chỉ tiêu cho các cơ sở Đoàn của đơn vị triển khai hiệu quả cuộc thi.

- Phân công cán bộ phụ trách hướng dẫn, theo dõi cuộc thi.

Việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII với chủ đề “Ánh sáng soi đường - Thanh niên tiến bước” là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên năm 2016. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tỉnh đoàn Bắc Giang

Loại: